Pages

Thursday, September 24, 2015

ஸ்டாலின் பிரச்சார யுக்தி மாற்றம்--ஆட்சியை மாற்றுமா?

fle;j thuk; nfhitapy; xU ngh!;lh; ghh;j;njd; ? jpKf ,is"h; mzp brayhsh; K/f/!;lhypd; glk;/ tpoay; kPl;g[g; gazk; vd;w thrfk; ! Vnjh jdpahh; epfH;r;rpf;F tUfpwhh; nghy vd;W ngh!;liu Th;e;J ghh;j;jhy;. jpKf nkw;Fkz;ly khehL………. neuk; khiy 5 ypUe;J 6.30 kzp tiu xz;ziu kzp neuj;jpy; xU khehlhk; ?
    mLj;j ehs; gj;jphpf;ifapy; te;j gl';fSk; ,Jtiu bghJf;Tl;l nkilgl';fs; nghy; ,y;yhky; tpj;ahrkhf ,Ue;jJ/. !;lhypd; kl;Lnk nkilapy; ,Ue;jhh;/ xU gpd;jpiu gpsf;!; kl;Lnk/. KGf;Tl;lKk; kpf cauj;jpypUe;J nfkuhtpy; nghf!; bra;ag;gl;L gpuk;khz;l Tl;lkhf fhl;lg;gl;oUe;jJ/
    kPz;Lk; ,e;j thuk; je;ijaplk; mDkjp bgw;W bey;iy g[wg;gl;l !;lhypd; ,d;Dk; tpj;ahrkhf kf;fis re;jpj;jhh;/  fd;dpahFkhp khtl;lj;jpy; gp';epw KGf;if rl;ila[k;. fpnufyh; ngz;l;. c&Pt[k; mzpe;jpUe;jhh;/ kjpaj;jpw;Fnky; g[Sfy; Orh;l; fUg;g[ epw ngz;l;. nfd;th!; c&P mzpe;jpUe;jhuhk;/
    xU Of;filapy; OFoj;jhh;/ xU Ml;nlhtpy; mkh;e;J gazpahf bry;ytpy;iy/ oiutuhf xl;or; brd;whh;/ nfhtpy; Fsk; fpuhkj;jpy; tay; tug;gpy; ele;J brd;whh;/ br';fy; Nisf;Fs; g[Fe;J ViHfis re;jpj;jhh; vd gugug;ghd bra;jpfs; !
    filapy; tpahghuk; elf;fhky; < xl;of;bfhz;oUe;j fil Kjyhsp n$hrpahplk; bry;yhky; g[j;jprhypj;jdkhf xU fd;ry;l;d;olk; brd;whh;/ mnj bghUs;. mnj fil --,lk; khw;wp itj;jhh;/ jhDk; il moj;J cilia ,iz"d; nghy; khw;wpf;bfhz;lhh;/ tpahghuk; gpa;j;Jf;bfhz;L nghFk; vd vjph; ghh;j;Jf; fhj;jpUe;jhh;/

    bfhs;iffs; khwtpy;iy/ bfhs;isfs; khwtpy;iy/ FLk;g Ml;rp nfhnyhr;ry; Fiwatpy;iy/ ,Uf;Fk; gzj;ij bgUf;f. mwpthyaj;jpw;F bts;isaoj;J g[Jf;fl;olk; vd g[Jkidg[F tpHh elj;j KaYfpwJ jpKf/
    gpur;rhu a[f;jp khw;wk;. jpKftpd; rhg';fis. ght';fis fGtptpLk; vd;w gpur;rhu fd;ry;l;lsp';fspd; jpl;l';fs;jhd; jpKftpw;F ,g;nghJ bgUk; Ma[jk;/
    g[ypia ghh;j;J N:L nghl;Lf;bfhz;l vyp. fha';fshy;. ilahsk; khwpg; nghdJ nghy. nkhoapd; gpur;rhu a[f;jpia. tpsk;gu epWtd';fs; !;lhypdplk; khh;f;fl;o'; bra;J. gYhd; bghk;ikf;F fhw;W moj;J tUfpwJ/
    mJ kdpj cU bgwyhk;!  gpuk;khz;l ir!; Mfyhk;! Cjpg; bgUj;jhy; Tl mjdhy; jiuapy; கால் ஊன்றி Tl epw;f KoahJ/ g[ypntc&*k; nghl;lth;. g[ypaplk; rz;ilah nghl Koa[kh ? g[yp Kd; epd;றாy; g[ypf;F czthfj;jhd; Koa[k; ! nkho g[yp ????????? jpKf kpft[k; gytPdg;gl;L nghapUf;fpwJ/
    2004y; kpf ntfkhf Ke;jpf;bfhz;l fUZepjp. fl;rpfis tisj;J jd; fhyoapy; nghl;Lf; bfhz;lhh;/ me;j btw;wpkkijapy; fl;rpfis mtkjpj;jhh;/
    ,d;W b$க்கு vjpuhd fl;rpfs; vy;yhk; v';fsplk; thU';fs; vd g!;!hz;L Xl;ly; Kd;g[ Tt[tij nghy; Tt[fpwhh;/ cs;ns brd;W rhg;gpl;ltDf;F the;jp ngjp te;jhy; kPz;Lk; ahh; rhg;gpl வருthh; ?
    2014 $dthpapy; xd; ,e;jpah gj;jphpf;ifapd; ngl;oapy;. ,lJ rhhpfnshL c';fSf;F jw;nghJ ,zf;fk; Fiwthf Vd; ,Uf;fpwJ ? vd;w nfs;tpf;F ehd; fl;rpapd; bgah; vd;d vd;gJ gw;wp ftiyg;gடுவதிy;iy/ mjd; jiyth; ahh; ? vd;Dld; vt;tst[ ey;y cwt[ vd;gij gw;wpna rpe;jpக்கிறேன் !  vd;fpwhh;/ 2014 khh;r; apy; ghh;ypbkz;l; njh;jy; Tl;oy; fk;a{dp!;Lfis fHw;wp tpl;lhh; !
    rhpahf Xuhz;L fHpj;J 2015. Mf!;oy;. rPj;jhuhk; bar;N:ரிf;F g[fHhuk; N:l;otpl;L brk;bkhHp khehl;oy; fye;J bfhz;lth; baச்N:hp. mth; jpKf kPJ btWg;g[ fhl;lkhl;lhh;/ vd;gJ vdf;Fj;  bjhpa[k; vd jh$h bra;fpwhh;/ ,Jjhd; fUZepjp !;ily;/அரசியல்..
    2004y; uhkjhir Tl;lzpapy; nrh;j;Jf; bfhz;L mtkhpahij bra;jij ehlwpa[k; !
,e;epiyapy; Tl;lzp fjt[fis milf;Fk; tz;zk; ngl;o mspj;j  TKS,s';nfhtid kd;dpg;g[ nfl;L mwpf;if tplr; bra;J jpKftpd; gykw;w epiyia btspf;fhl;odhh;/
    ,d;iwf;F !;lhypdpd; bra;a[k; Rw;Wg;gaz';fs; !;lhypDf;F Ko Nl;Ltjw;fhf vd;W ehk; epidf;fpw ntளைapy;. jd;dplk; brhy;yhky; jpUtz;Zkiy fy;Yhhp khzth; Tl;lj;jpw;F brd;wjw;F mg;ghtplk; !;lhypd; fLikahf fz;ld';fs; bgw;whh; vd;gJk; !;lhypDf;F ,d;Dk; KG fpisaud;!;  fpilf;f tpy;iy vd;Wk;. jiytUf;Fk; ,d;Dk; ehw;fhyp ehl;lk; bjhlh;fpwJ vd;gJk; fz; TlhfpwJ/
Mf vijj;jpd;dhy; gpj;jk; bjspa[k; vd;w epiyapy; jpKf FHg;gk; kw;Wk; gytpdj;jpy; cr;repiyapy; ,Uf;fpwJ/
       ,d;bdhU gf;fk;. kf;fshy; g[wf;fzpf;fg;gl;l Ie;J ngh; kf;fis Tl;lzp vd;W. cyfk; KGtJk; ,Ue;J விug;gl;l fk;a{dp!;l;fs; tiyapy; tpGe;J capUf;Fg; nghuhof; bfhz;oUf;fpwh;fs;!
    itnfh xU rpwe;j ngr;rhsh;. Mdhy; mth; rpwe;j jiyth; vd jd;id epidj;Jf;bfhz;ljhy; te;j tpist[ mtUf;F bjhlh;e;j njhy;tpfs;! fUZepjp ghriwapy; tsh;e;J fUZepjpapd; NJfis RtPfhuk; bra;J bfhs;s jtwpajhy; murpay; Kot[fspy; bjsptpy;yhky;. jhd; gpoj;j kPd;fளை jpKf tiyf;F jhnd mDg;gptUfpwhh;/
    kjj;ij mபிd; vd nghjpj;j khh;f!p!;LfSk;. g";rghz;lth; nghy xw;Wikahf ehk; ,Uf;f ntz;Lk; vd $tஹருy;yhit itj;Jf; bfhz;L ngRfpd;wdh;/
    mj;jidf;Fk; Mirg;gL vd;w xU rhkpahhpd; thpfis goj;jpUg;ghh;fnsh vd;dnth bjhpatpy;iy. uhkfpUc;&zDk;. $hh;!; nfhl;ilapy; mku $tUy;yht[k; Mirg;gLfpwhh;fs;/

    mjpKf jd; kPJ kpfg;bgUk; ek;gpf;ifnahL. Tl;lzp gw;wpa njit VJkpd;wp jdpj;J fsk; ,w';fg;nghtjhf brhy;yp tUfpwJ/ murpaypy; vJt[k; epue;juk; ,y;iy njh;jy; beU';Fk;nghJ vd;d khw;wk; tUk; vd;gij ahUk; Kd; Tl;ona fzpf;f KoahJ/
    jkpH;ehl;oy; mistuhYk; g[wf;fzpf;fg;gl;l fl;rp xd;W cs;sJ/ vd;றால் mJ fh';fpu!; kl;Lnk ! EVKS,s';nfhtdpd; fl;Lghoy;yhj ngr;rpd; fhuzkhf fh';fpu!; midthplkpUe;J me;epag;gl;oUf;fpwJ/
    $dthp khjj;jpy; xU ntis 2G tHf;F jPhg;g[ btspahFkhdy; jpKftpw;F rkkhf fh';fpuRf;F mJ பேரிoahf ,Uf;Fk; ! ahuhtJ xUthpd; njhspy; rthhp bra;J. fhiy cgnahfpf;fhky;. fhy;fs;  brayHe;j fh';fpu!;. tUk; njh;jypy; KGtJkhf brayHe;J nghFk; !
    ,Uf;Fk; xnu fl;rp gh$f kl;Lnk ! njh;jypd; Kf;fpa gzp. Kjy; gzp. vd;d vd;gij KGtJkhf g[hpe;J itj;jpUg;gJk; gh$f jhd; ! mjdhy;jhd; njh;jy; ntiyapd; kpfKf;fpakhd 38 Jiwfis gphpj;J mjw;F khepy eph;thfpfs; jiyikapy; fkpl;o nghl;L gzpia Jt';fptpl;lJ/
    njh;jypd; mwptpg;g[ tuf;Toa fhy fl;lj;jpw;Fs; bra;J Kof;f ntz;oa gzpfis ehk; Jtf;fp tpl;nlhk;/ ! mg;go mwptpg;g[ fhy fl;lj;jpy; jhd; Tl;lhzp ngr;Rthh;j;ijfs; !mJtiu fl;rpfs; j';fis Kd;DWj;jp Ml;rp gpof;Fk; gpur;rhu';fis bra;tJ thof;ifjhd;/

    mfpy ,e;jpa bghJr; brayhsUk;. jkpHf gh$f bghWg;ghsUkhd KusPjh; uht; mth;fs; gj;jphpf;ifahsh; re;jpg;gpy; bjspthf brhy;ypapUf;fpwhh;/
    njrpa $dehaf Tl;lzpapy; jkpHfj;jpy; gh/k/ft[k; njKjpf gpujhdkhd fl;rpfshf m';fk; tfpf;fpwJ/ Kjyikr;rh; ntl;ghsh;fs; mwptpg;gJ mtuth; chpik/ gpfhhpy; nj$Tl;lzpapy; m';fk; tfpf;Fk; kj;jpa mikr;rh; Fc;&thஹா mth;fs; jd;id gpfhh; Kjyikr;rh; ntl;ghsuhf mwptpj;J gpur;rhuk; bra;jhh;/
    jw;nghJ njh;jy; mwptpg;g[ te;j gpwF epiyik ntW vd;W TwpapUf;fpwhh;/

    vdnt jkpHfj;jpy; njrpa $dehaf Tl;lhzp gykhf ,Uf;fpwJ/ kw;w fl;rpfs; Tl;lzpia nehf;fp Myha; gwf;fpwJ my;yJ Tl;lzp ,y;yhky; my;yhLfpwJ/ my;yJ FHk;gpg; ngha; ,Uf;fpwJ/
    ehk; kl;Lnk cz;ikahd njh;jy; gzpia Jtf;fp ,Uf;fpnwhk; !
            gpur;rhu a[f;jpfs; njh;jy; nghh;f;fsj;jpy;  xU m';fk; kl;Lk;/ cile;j tpy;. Xlhj njh;. behW';fpa nflak;. JUg;gpoj;j KidkG';fpa fj;jpia itj;Jf;bfhz;L. gapw;rpna ,y;yhj. tPuh;fnshL btw;wp bgWnthk; vd. kw;w fl;rpfs; gpur;rhuj;ij kl;Lnk ek;gp fsk; ,w';fpa[s;sd/
    gh$f kl;Lnk FU$p nfhy;thy;fspd; Keep the gun Powder dry thf;fpaj;ij cWjpg;gLj;Jk; விதமாக. bjspe;j. gapw;rpbgw;w. bjhz;lh;fs; kw;Wk; jpl;l';fSld; fsj;jpy; ,w';fp gzpahw;w bjhl';fptpl;lJ/
           btw;wp ,dp ekf;Fj;jhd; vd brhy;yt[k; ntz;Lnkh ?
                                                           எஸ்

No comments: